Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


About us

เอบีทีวี ทำธุรกิจเมื่อไร

เอบีทีวี...ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยเริ่มต้นให้บริการช่องรายการ ข่าว Nation ผ่านดาวเทียม เป็นช่องแรกเพียงช่องเดียว ต่อมาในปี 2547 ได้ขยายจำนวนช่องให้บริการเป็น 4 ช่องรายการ ปัจจุบันยังคงให้บริการธุรกิจต่อเนื่องโดยใช้ดาวเทียม 4 ดวง

บริการของเอบีทีวี

  • บริการ ส่งรายการโทรทัศน์ Multi-Channel ผ่านระบบดาวเทียมและสื่ออื่นๆ ทั้งในลักษณะเฉพาะกลุ่มและ FTA ทุกระบบ ( Multi-Channel Satellite Delivery and other Platforms) รายแรกในประเทศไทย
  • Content Provider เฟ้นหารายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้รับ และร่วมกับกลุ่ม content provider ผลิตรายการที่น่าสนใจ ส่งผ่านดาวเทียมและสื่ออื่นๆไปยังผู้ให้บริการ network Provider หรือผู้ประกอบการ เช่น เคเบิลทีวีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • บริการ Turnkey on Technology & Technical Solutions for Satellite Broadcasting and all Content Delivery services.
  • บริการ Channel Provider on any Platform เพื่อตอบสนอง ผู้ผลิตหรือลูกค้าที่ต้องการสร้างช่องรายการทีวี และวิทยุหรือเช่าเวลา
  • บริการเช่าใช้ Studio และอุปกรณ์ผลิตรายการ

HACKED BY HOPE

Grz

99SYNDICATE